Algemene voorwaarden BonBox 

Algemene voorwaarden BonBox

BonBox B.V.., gevestigd en kantoorhoudend te Almere, KvK nr: 63714795

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant bij BonBox worden geplaatst.

Bestellingen kunnen worden geplaatst:

 1. via mijnbonbox.nl (de “BonBox website”) en eventuele subdomeinen;
 2. via partnerbedrijven, die de mogelijkheid bieden om bestellingen te plaatsen via hun eigen website of platform;
 3. rechtstreeks bij BonBox via telefoon, mail of andere kanalen.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor consumenten, klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en voor wie een bestelling een consumentenkoop is in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW, gelden enkele aanvullende rechten. Deze zijn duidelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden BonBox hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Product: een door BonBox aangeboden product, waaronder gepersonaliseerde producten, verpakkingsmateriaal en geschenken.

Fotomateriaal: de door de klant verstrekte foto’s, films, dia’s of video's.

Gepersonaliseerd product: een luxe doos of ander product dat door middel van fotomateriaal en/of aangeleverde tekst gepersonaliseerd is.

Bestelling: Het totaal aan bestelde producten.

 

Artikel 2. De overeenkomst

Bestellingen gelden door BonBox als geaccepteerd nadat BonBox via e-mail een bevestiging aan de klant heeft gestuurd. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer waarmee de klant de status van de bestelling kan controleren.

 

Artikel 3. Kwaliteit, annuleren of retourneren

 1. Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren voor zover deze bestaat uit gepersonaliseerde producten.
 2. Het kan voorkomen dat BonBox een gepersonaliseerd product wegens technische of andere redenen niet kan produceren. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het aankoopbedrag zal in dat geval door BonBox worden geretourneerd.
 3. Consumenten hebben gedurende veertien dagen na ontvangst het recht om de koop van andere producten dan gepersonaliseerde producten te ontbinden. Om de ontbinding in te roepen kan de consument een e-mail sturen aan onze klantenservice (info@mijnbonbox.nl). Na het inroepen van de ontbinding moet de consument het betreffende product binnen veertien dagen retour zenden aan BonBox. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel 4. Altijd-tevreden-garantie -voorwaarden

BonBox biedt altijd tevreden garantie en hanteert hierbij de volgende voorwaarden:

 1. De klant heeft recht op een nieuw product, conform de specificaties die de klant eerder heeft opgegeven, als blijkt dat bij productie een aantoonbare fout is gemaakt en daardoor het eindresultaat niet aan de overeengekomen specificaties voldoet.
 2. Mocht de klant om een andere reden niet blij zijn met het product, dan kan BonBox uit coulance een oplossing aan de klant voorstellen, zoals het product gratis opnieuw bestellen, of levering van een ander product of formaat.
 3. De klant dient zich in het geval dat hij/zij niet tevreden is met een product te melden via e-mail bij onze klantenservice (info@mijnbonbox.nl).
 4. Bij bestelling van meer dan drie dezelfde gepersonaliseerde producten is de 'altijd tevreden garantie' niet van toepassing, tenzij de klant eerst bij wijze van test één exemplaar heeft besteld, en dat exemplaar zonder klachten behouden heeft.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient elke bestelling vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk bij BonBox worden geplaatst.
 2. Indien betaling achteraf overeengekomen is, stuurt Bonbox een factuur aan de klant. De factuur dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum aan Bonbox te zijn voldaan. Bij niet-tijdige nakoming van een betalingsverplichting is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de klant een rente verschuldigd aan Bonbox van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de datum van het verzuim, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 500 per factuur.
 3. De klant is niet gerechtigd om bij betaling verrekening of enigerlei korting toe te passen, noch om betaling op te schorten, ook niet in geval van klachten, behoudens andersluidend en uitdrukkelijk akkoord van Bonbox.
 4. Zolang de klant niet de volledige prijs heeft voldaan voor de levering van producten, blijft Bonbox de exclusieve eigenaar daarvan, ook al zijn de producten vermengd, verwerkt of overgedragen.

 

Artikel 6. Levering

Voor thuisbezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht, tenzij de bestelling een door BonBox te bepalen bedrag of omvang te boven gaat.

 1. Overhandiging door Bonbox aan de vervoerder geldt als levering aan de klant, behalve als de klant een consument is. In dat geval gaat het risico pas over bij aflevering aan de consument of een door hem aangewezen derde.
 2. De door BonBox aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. BonBox streeft ernaar om de bestelling af te leveren binnen de aangegeven termijn.

 

Artikel 7. Verlies of beschadiging

 1. Het door de klant aan BonBox verstrekte fotomateriaal zal door BonBox met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. BonBox sluit echter iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies van fotomateriaal uit.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn of haar fotomateriaal. BonBox fungeert niet als opslagdienst voor fotomateriaal. BonBox sluit niet uit dat door technische wijzigingen of storingen opgeslagen fotobestanden verloren kunnen gaan. BonBox kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

 

Artikel 8. Fotomateriaal

 1. De kwaliteit van een door BonBox vervaardigd gepersonaliseerd product is afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde fotomateriaal. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele fotomateriaal niet kunnen overtreffen.
 2. De klant garandeert dat het door hem aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart BonBox volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een bestelling in strijd met bovenstaande zal door BonBox niet worden uitgevoerd.
 3. Indien door BonBox of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, kan zij aangifte bij de politie doen en het fotomateriaal aan de politie overhandigen.

 

Artikel 9. Overig

 1. Behalve in geval van opzet of grove schuld van de zijde van bestuur of management van BonBox is de aansprakelijkheid van BonBox voor schade die een consument mocht lijden in verband met een bestelling beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert of, indien de schade niet gedekt is onder de verzekering of wanneer de klant geen consument is, tot de totale prijs van de bestelling. BonBox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals verlies van omzet of winst, verlies van gegevens, productieverlies of claims van derden.
 2. Op overeenkomsten tussen de klant en BonBox is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de klant en BonBox over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Consumenten mogen, binnen een maand nadat BonBox een beroep heeft gedaan op de bevoegdheid van deze rechter, kiezen voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

 

BonBox B.V.

De Huchtstraat 39

1327 EC Almere

085-7507777